SK SK     EN ENEnergia a materiály -
čisto z prírody

Úvod

Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave získala podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Do projektu Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie sú zapojené štyri fakulty STU:

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Strojnícka fakulta
  • Stavebná fakulta

Cieľom centra je zvýšenie výskumného potenciálu STU a integrácia vedeckých tímov zameraných na nové, ekologicky prijateľné obnoviteľné zdroje energie. Zriadením centra sa zvýši kvalita výskumno-vývojového a technologicko-inovačného potenciálu STU a odstráni sa nekoordinovanosť výskumu na STU. Tým sa zároveň prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti a úspešnosti STU v rámci medzinárodného výskumu.

Nosným predmetom výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov budú biomasa a slnečná energia. V oblasti biomasy sa bude centrum orientovať najmä na štúdium kinetiky pyrolýznych procesov termického rozkladu polymérov z obnoviteľných zdrojov s následným návrhom technologických podmienok vhodných pre pyrolýzu a splyňovanie vybraných typov polymérnych materiálov a analýzou produktov pyrolýzy. V oblasti využívania slnečnej energie sa bude centrum venovať optimalizácii prevádzky solárnych zariadení natáčaním za Slnkom a vyvedeniu výkonu a akumulácii energie zo zariadení na báze obnoviteľných zdrojov energie.

Špecifické ciele centra sú nasledovné:
  1. Zosieťovanie špičkových vedeckých tímov vytvorením centra a zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti.
  2. Dovybavenie výskumno-vzdelávacích kolektívov v centre excelentnosti špičkovými prístrojmi: čím sa dosiahne skvalitnenie a obstaranie nevyhnutnej prístrojovej techniky, bez ktorej by centrum excelentnosti aj napriek svojej dobrej vybavenosti ľudskými zdrojmi nemohlo realizovať svoje projektové zámery. Pôjde o dobudovanie laboratórií na 4 fakultách STU, ktoré sa zúčastňujú na projekte.
  3. Dovybavenie centra excelentnosti výkonnou výpočtovou technikou.
certifikat
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
© 2009 Slovenská technická univerzita